tisdag 1 maj 2012

Seminarium dokumentation komplettering


Under mina fem dagars vfu inom kursen naturvetenskap och teknik genomförde jag pedagogisk dokumentation. Uppgiften gick ut på att jag skulle dokumentera natur/teknik fenomen i förskolan. Till en början var det svårt att veta när jag skulle dokumentera eftersom i början av kursen såg jag inte lika många natur/teknik fenomen som jag gör idag. Våra anvisningar var att vi själva skulle upptäcka våra fenomen och det gjorde delen av dokumentation svår för mig. Vi som dokumenterar har några frågor som vi ska tänka på till exempel: Valde jag relevant sätt att dokumentera utifrån mina syften?, Går det att använda dokumentationen i pedagogiskt syfte?,  På vilka sätt?, Var antalet barn lagom, för det jag ville genomföra? Varför/varför inte?, Har jag tagit något för givet eller har jag välgrundade belägg för mina åsikter? Samt Hur kan du ge tillbaka dokumentationen till barnen?. Ibland tyckte jag att det var mycket att strukturera upp under min dokumentation men samtidigt anser jag att dokumentation kan hjälpa både lärolaget samt barnen på förskolan i utvecklingen samt arbetet för att utvecklingen ska ske.  Dokumentation blir ett underlag till pedagogernas arbete som genomförs på förskolan och hjälper till att man kan uppnå målen som står i Lpfö98.
Det finns många etiska aspekter som man ska ställa sig till som till exempel: Att värdera innehållet, Vilket innehåll väljs?, Varför?, Vilket innehåll väljs bort? samt Varför?.  Det är nu efter dokumentationen jag början tänka kring de etiska aspekterna. Jag valde bort några naturfenomen för jag ansåg att barnen inte lärde sig tillräckligt eller jag inte kunde se läroprocessen. Använde mig att det innehållet som jag ansåg gav mig och barnen mest kunskap samt utveckling.

Jag anser att dokumentation är ett bra hjälpmedel inom förskolan för personalen. Lärarlaget kan tillsammans sitta ner och studera barnens utveckling och deras läroprocess med hjälp av dokumentationen. Grundat på egna erfarenheter anser jag att man använder sig av pedagogisk dokumentation lite inom förskolan och ser negativt på dokumentationer. Jag ställer mig positivt och kommer mer än gärna använda mig av dokumentationer i framtiden.  
Jag anser att genom dokumentation har man ett bra underlag/hjälpmedel att uppnå ” Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” som förskola strävar efter (lpfö98, rev2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar