fredag 3 februari 2012

Litteraturseminarie 3/2-12

Vad är styrkan i det teoretiska perspektiv som Fleer ha valt? Finns det andra möjliga teoretiska perspektiv som Fleer skulle kunna använda sig av i sin studie? Författaren har valt ett sociokulturellt perspektiv. Styrkan i detta perspektiv, som vi fann, är barns förståelse för vardagliga begrepp. Vi håller med Vygotskilj när han anser att barn skall lära sig naturvetenskapliga begrepp skall det ske i ett vardagligt sammanhang för att underlätta samt lättare skapa förståelse. Barn måste kunna förstå meningen med det som de skall lära in för att kunna koppla det till sin egen erfarenhet. Förståelsen kan ses som ett resultat av interaktionen av omvärlden. Vi anser att författaren skulle kunna använda sig av det som Dewey står för – ”Learning by doing”, vid till exempel experiment.

Är det viktigt och varför är det viktigt att förstå relationen mellan vardagsförståelse och vetenskapliga begrepp?
Vi anser att det är viktigt att sätta begrepp på vardagliga ting för framtida inlärning. Det kan vara lättare för barn senare i livet om de redan har hört begreppet tidigare även om de inte har fått full förståelse för det då, får de lättare ett sammanhang. Enligt Fleers studie är det viktigt att barn får vardagliga upplevelser som benämns med vetenskapliga begrepp för att inte bara koppla det till vardagliga händelser och på så sätt missar det vetenskapliga.

Vad kan ni lära er av Fleers studie utifrån de examinationsuppgifter som finns i kursen?
Att vi skall använda oss utav både vardagliga och vetenskapliga begrepp för att barnen skall få en vidare förståelse i framtiden. Att vi skall försöka utgå ifrån barnen intresse och lyssna på de frågor som barnen ställer samt att försöka vara pålästa på ämnet och på så sätt kunna svara på deras frågor.

Hur kan vi förstå resultatet?
Vi har förstått av resultatet att vi skall försöka ta vara på de möjligheter som ges i vardagen och att återigen poängtera vikten av begreppsbildning. Lekfullt lärande är av vikt även i naturvetenskapliga sammanhang.

På vilket sätt skulle man kunna utveckla förskolans verksamhet, börja er diskussion det utifrån de resultat som presenteras i studien?
Vi tycker att det är viktigt att material för naturvetenskap finns tillgängligt och att verksamheten och dess miljö ska vara utmanande med mycket att uppleva och upptäcka för barnen. Att vi skapar en miljö och möjligheter för barnen att visa intresse och vilja lära. Att kunskapen om naturvetenskap skall få större förståelse i förskolan och att ”inte göra det för svårt”. Ta tillvara på barnens frågor och funderingar för att sedan använda det vid experiment som ger barnen konkreta upplevelser vilket är viktigt för deras lärande. Och något som vi tycker är viktigt att utveckla i förskolans verksamhet är att ge barnen tid till undersökande och fundering.

1 kommentar:

  1. Om ni läser igenom det ni skrivit här ovan en gång till, så har i faktiskt här en fungerande målsättning för er kommande undervisning och förhållningssätt till barns lärande inte bara inom naturvetenskap! Barn måste ju alltid få möjlighet att förstå meningen med det som ni vill att de skall få uppfattningar/kännedom om.
    Ni skriver under punkt 3 att ni skall försöka vara pålästa, uteslut ordet försöka! :)
    Ni måste vara pålästa för att veta åt vilket håll ni skall utmana barnen för att upptäcka nya/fler dimensioner i ämnet.

    SvaraRadera