söndag 1 april 2012

Inför Exkursition


Vad är Biotoper


En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området. Den grupp av organismer som lever i en biotop kallas dess biocenos. I ett industriellt utvecklat samhälle som Sverige är alla biotoper i någon mån påverkade av mänsklig verksamhet, såsom olika former av industriell verksamhet, åkerbruk, djurhållning, vattenanvändning etc. Ett mycket stort antal biotoper är ett direkt resultat av sådana verksamheter. Exempel på biotoper är äng, lövskog, insjö och hällmark. Med enklare ord är en biotop ett område där vissa växter och djur trivs bättre, som t.ex. älgen i en skog efter en skogsbrand, älgen behöver de viktiga näringsämnena som framställs efter en skogsbrand. Exempel på biotop är: insjö, lövskog, äng osv. en biotop är ett område där vissa djur och växter trivs. ”En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt – eller djursamhällen hör hemma”. (Wikipedia 2012-03-19).

Biotopens karaktär avgörs av abiotiska och biotiska faktorer, dvs. fysikaliska och kemiska förhållanden som vindrörelser, ljus, temperatur, vatten och mineralämnestillgång samt levande organismer som kan vara föda, konkurrenter eller rovdjur. En biotop kan innefatta många habitat för olika växt- och djurarter. (Nationalencyklopedin 2012-03-19)

Skogsproduktion


Kort fakta om Sveriges skogar:

 • Sveriges landareal: 41,1 milj. ha
 • Skogsmarksareal 22,7 milj. ha
 • Urskog: ca 85 000 ha
 • Ädellövskog: ca 150 000 ha
 • Tätortsnära skogar: ca 300 000 ha
 • Kustnära skogar: ca 450 000 ha
 • Virkesförråd:2666 milj. m3sk
 • Årlig tillväxt: ca 96,2 milj. m3sk
 • Årlig avverkning: ca 70 milj. m3sk
 • Genomsnittlig volym på slutavverkningsträd: från 0,20 m3sk i norra Sverige till 0,40 i de södra delarna av landet
 • Genomsnittlig volym vid slutavverkningar: 203 m3sk/ha

Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv (50-100 år) och att vi utgår från att klimatförändringar, globaliseringar och marknadsutveckling på ett väsentligt sätt kommer att påverka framtidens skogsförvaltning och skogslandskap.

(Skogssverige.se 2010-03-19).

Skogsstyrelsen arbetar med att bibehållen god miljöhänsyn och till fullo använda och bevara skogens naturliga produktionsförmåga för en hållbar skogsproduktion. De viktigaste områdena för deras arbete är skogsföryngring, miljöhänsyn, beståndsvård och skogsskydd.


Inom ramen för landsbygdsdepartementets övergripande vision: bruka utan att förbruka, har Skogsstyrelsen formulerat sin strategi och målbild för arbete med den hållbart nyttjade skogen. Detta innebär att verka för hållbara produktionsmetoder som ger ökad tillväxt och är förenliga med god miljöhänsyn. Förbättrad skogsvård och minskade skogsskador, hänsyn till vatten samt medverkan vid införandet av nya arbetsformer i naturvårdsarbetet är särskilt prioriterat. Vidare medverka till att skogens möjligheter för hållbar utveckling tas till vara inom arbetet med klimatfrågor, energiförsörjning och ekosystemtjänster.

Föryngra, vårda och skydda menar skogsstyrelsen på är deras uppgift. De största produktionseffekterna uppnås genom att bedriva god skogsskötsel på de stora arealerna, genom att markägare föryngrar, vårdar och skyddar sin skog på ett bra sätt. För att nå en långsiktigt hög och hållbar skogsproduktion måste kvaliteten förbättras inom främst verksamhetsområdena skogsföryngring, beståndsvård, miljöhänsyn och skogsskydd. Strategin anger Skogsstyrelsens ståndpunkter inom dessa områden samt hur myndigheten avser att arbeta för kvalitetshöjning med ett tidsperspektiv mot år 2020 (Skogsstyrelsen 2012-03-19).

Inlagt av: Veronica Widsing


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar