torsdag 12 april 2012

Lindas Utvärdering av fotosyntesen i Natur och Teknik på min VFU- Förskola
Planering
Jag och min basgrupp 1B hade bestämt oss för att genomföra ett projekt som handlar om fotosyntesen. Vi valde att utgå ifrån Lpfö 98 reviderad 2010 där två mål som vi hade i fokus var det att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet” samt att ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”. Dessa mål har varit utgångspunkt till de aktiviteter som jag har gjort på förskolan.

Syfte
Syfet men den aktivitet som jag har utfört var att jag ville att barnen skulle få en uppfattning om vad fotosyntesen innebär och få en grundläggande kunskap om vad solen, koldioxid, vatten, klorofyll, druvsocker samt syre har för uppgift i fotosyntesen. Jag ville även kunna förmedla till barnen varför fotosyntesen är viktig för vår värld och kunna påverka barnens förståelse för fotosyntesen.

Frågeställningar
1. Visar barnen förståelse för Fotosyntesen?
2. Kan barnen koppla ihop Ärt- experimentet med Fotosyntesen?

Material
Dator, lamineringsmaskin, skrivare, sax, flanotavla, ärtor, vatten, hushållspapper, plastmuggar samt folio.

Metod
Till att börja med kommer jag att prata med barnen allmänt om vad solen gör för vår värld och sedan ta till vara på vad barnen har för frågor samt se hur deras funderingar rör sig. Efter detta kommer barnen få så gula ärtor i plastmuggar. Några av muggarna kommer att få stå ljust medans några andra kommer att slås in i folie. Att utföra detta experiment var för att vi ville att barnen skulle få en förståelse till varför solen är viktig för oss och vad den har för betydelse för alla de växter som finns. Under dessa fem dagar Vfu kommer flanosagan att presenteras för barnen lite då och då. I flanosagan kommer barnen i kontakt med begreppen, solenergi, koldioxid, klorofyll, vatten, druvsocker och syre. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn visar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010).

Sista dagen på Vfu´n kommer vi att diskutera om vad som har hänt med ärtorna och till slut läsa flanosagan en sista gång dock kommer jag att välja att barnen själva ska stätta upp bilderna medans jag läser. Att använda mig av detta sätt är för att se om det har skett en utveckling och lärande hos barnen. 
Genomförande
Jag började med att samla de barn som skulle delta i experimentet, det blev sex barn som deltog i ärt-exprimentet som är fyra år gamla (födda 2007), vi började prata om vad vi skulle göra. Vi började med att skriva ut de bilder som skulle vara med i flanosagan, sedan fick barnen hjälpa till att klippa ut bilderna och laminera. Genom att barnen var delaktiga i detta moment får vi in teknik samt barnens finmotorik.  

När vi hade gjort klart allt material till flanosagan började jag ställa frågan, ”vad tror ni händer med de gula ärtorna”? Barn beskriver och tolkar naturvetenskapliga fenomen mot deras bakgrund av vardagserfarenheter som de har gjort G, Halldén, G, Jonsson, I, Karlefors och A, Vikström 2010). Efter att barnen hade fått funderat och svarat på frågan med givande svar började vi med att placera hushållspappret i muggarna och sedan placera de gula ärtorna mellan plastmuggens sida och hushållspappret efter det fuktade vi pappret och tänkte över de första muggarna med plastfolie. De andra plastmuggarna täckte barnen med ugnsfolie så att det skulle vara mörkt.  I förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010 står det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och hur samtala om naturvetenskap” (Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010).
Sedan var det dags att placera ut muggarna i fönstret men medans vi gjorde detta ansåg att ett av barnen att de muggarna som skulle stå mörkt skulle placeras i ett skåp. Så jag tyckte att jag skulle ta tillvara på hennes idé och lät henne prova detta.
Under tiden i dessa fem dagar har flanosagan upprepats några gånger för att barnen skulle få öka sin kunskap om fotosyntesen och sedan diskuterat om de olika delarna.  I förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010 står det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Utbildningsdepartementet 1998 rev 2010).
Lek, kreativitet och lärande
Jag anser att jag fick med både lek och kreativitet då barnen fick välja hur muggarna skulle vara. Barnen tyckte att det var roligt med att kunna få plantera med papper och inte med jord. Det blev lekfullt enligt mig genom att barnen skapade själva fick skapa muggarna på de sätt som de ansåg var roligt. Vi har även lekt ”kalle klorofyll” som ska laga druvsocker som barnen tyckte var roligt. Genom att barnen skulle få plantera och utföra olika delar fick barnen på ett lekfullt och kreativitet sätt fundera och reflektera på vad som skulle hända med ärtorna. På den sista dagen valde jag att barnen själva skulle få sätta upp bilderna efter det jag hade läst anser jag att fick in lite lek för att de själv fick bestämma om vad som kändes rätt efter textens innehåll. Barnen visade stort intresse och ville göra om detta en gång till. Barnen försökte med egna initiativ vilja titta på bilderna och försöka sig på sagan på egna ben. Detta visade att det inte var den lättaste sagan med orden men barnen försökte sig på ett lekfullt sätt då sagan blev mer levande enligt mig.

Utvärdering
Barnen har kunnat följa ärtornas utveckling från första stadiet till att ärtan började gro och till sista bli grönt och kunnat uppmärksamma att ärtorna i de plastmuggarna som hade ugnsfolio runt sig hade börjat gro och växa men inte hade fått någon grön fin färg. Att barnen själva kunde uppmärksamma detta blev det något som vi började diskutera som ledde till att barnen kunde börja förstå varför vi behöver solens energi och vad flanosagan hade för budskap.    

När det gäller frågeställningarna om detta område som skulle besvaras anser jag att nu kan se att barnens förståelse för fotosyntesen kom fram på ett tydligt sätt enligt mig. Genom att barnen valde att själva kunna återberätta sagan har barnen visat att de vill förstå mer om fotosyntesen och själva kunna lära ut till andra. Och att barnen sedan kunde förstå varför växterna behöver solens energi för att kunna växa och bli gröna och fina.
Under denna period har jag fått ta del av barnens tankar och frågor. Barnen har även visat ett intresse och varit ivriga på vad som skulle hända med experimentet. Det jag har lärt mig utav detta är att barnen ska få upptäcka samt få lärdom om vad som har betydelse för världen och att barnen ska få tänka och reflektera på vad de har utfört.  Detta projekt kommer jag alltid bära med mig för att barnen visade att något som kan vara svårt inte behöver vara det utan att man kan göra det på ett roligt och kreativt sätt. Det var en utmaning att fånga barnens intresse och uppmärksamhet men lyckade enligt mig när barnen själva vill berätta för övriga som inte var med och att själva försöka berätta flanosagan. Ämnet i sig anser jag är viktigt för barnen. Att barnen får en grundsyn i detta ämne tror jag att världen kommer att se annorlunda ut om några år. Barnen behöver få en förståelse att man ska vara rädd om naturen och dess växter.

Helldén, Gustav (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk belysning. 2. [dvs 1.] uppl. Stockholm: Liber

Utbildningsdepartement (1998 rev 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 rev 2010. Stockholm: Regeringskansliet.

1 kommentar:

 1. Positivt att läsa att du upptäckt att något som kan tyckas svårt inte behöver vara det, om man bara har kunskaper och gör relevant metodval.
  Lite synd att du inte har med de "givande svaren" i din presentation. Det hade gett en ny dimension av förståelsen för hur genomförandet utvecklades.
  Något att tänka på:
  Du skriver att du skall öka barnens förståelse, använd hellre utveckla barnens förståelse eftersom det är svårt att mäta förståelsen.
  Du skriver vidare att du anser att du fick med lek och kreativitet, eftersom barnen fick välja.
  Att få välja något är inte en definition på lek! utan ett utmärkt exempel på delaktighet och inflytande. Att leka ”kalle klorofyll” som lagar mat och leka fröken som berättar sagan är däremot att använda lek.
  Till sist så måste du se upp med dina referenser så att de är rätt återgivna tex.Halldén/Helldén!

  SvaraRadera